Ustvarjamo razvoj, oblikujemo prihodnost!

V podjetju NTR Inženiring uspešno prepoznavamo nenehne izzive in nagle spremembe na področju informacijskih tehnologij, zato neprestano iščemo nove poti ter načrtujemo in razvijamo nove, naprednejše, učinkovitejše rešitve in produkte. Smo izrazito razvojno usmerjeno podjetje, v katerem spodbujamo inovativnost in ustvarjalnost, intenzivno vlagamo v izobraževanje in najnovejše tehnologije, ob tem pa stavimo na sodelovanje,  interdisciplinarnost  in  sinergijske  učinke.  Delujemo  proaktivno  in  povezovalno  ter  s  partnerji  (zunanjimi  strokovnjaki, znanstvenimi inštituti, podjetji) gradimo učinkovito mrežo znanj in informacij. Naš razvojni oddelek je ključ do naših uspehov na najzahtevnejših domačih in tujih trgih. Tvori ga ekipa visoko usposobljenih in motiviranih strokovnjakov, ki znajo natančno definirati tudi najzahtevnejše potrebe naših naročnikov ter zanje zasnovati in razviti optimalne rešitve in napredne produkte s katerimi oblikujemo prihodnost.

PAMETNI MIKRO PODATKOVI CENTER PRIHODNOSTI

Pametni mikro podatkovni center prihodnosti bo poskrbel za nemoteno skladiščenje in obdelavo, predvsem pa za varnost/zaščito in dostop do podatkov, ki v vse večjem obsegu neprestano nastajajo v pametnem mestu. Gre za popolnoma nov izdelek z visoko dodano vrednostjo, ki na trgu še ne obstaja.

V okviru razvojno raziskovalnega projekta, pridobljenega preko razpisa Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2 Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, ki ga delno sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, razvijamo nov visokotehnološki izdelek z visoko dodano vrednostjo: pametni mikro podatkovni center prihodnost, kakršnega danes končnim kupcem še ni na voljo.

Razvoj poteka izključno z uporabo lastnega znanja, novi izdelek pa bo predstavljal pomemben preskok na področju mikro podatkovnih centrov, saj bo ponudil popolnoma novo rešitev, s pomočjo katere bodo podatkovni centri zagotavljali vso potrebno infrastrukturo za samostojno delovanje na katerikoli lokaciji v svetu in postali nepogrešljiv del ekosistema pametnega mesta prihodnosti.

V novo razviti izdelek bodo vključene ključne tehnološke rešitve in funkcionalnosti, ki bodo predstavljale popolno novost na področju mikro podatkovnih centrov. Izdelek bo zagotavljal in reševal časovno odvisnost obdelave podatkov, varnostna vprašanja uporabnikov in nove zahteve zakonodaje, predvsem na področju varnosti podatkov.

Varnost, zmogljivost in prilagodljivost so glavne značilnosti novo razvitega izdelka, ki bo nujni in nepogrešljivi sestavni del celotnega ekosistema pametnega mesta prihodnosti.

 

Kameleon – Krepitev raziskav, tehnološkega razvoja in inovacij

 

 

 

 

 

 

 


 

DIGITALNA TRANSFORMACIJA PODJETJA NTR inženiring, d.o.o.

Z izvedbo digitalne transformacije NTR INŽENIRING, d.o.o. uvaja poleg izboljšanih poslovnih procesov tudi energetsko in snovno učinkovitejše proizvodne procese, produkte in storitve. 

Energetsko in snovno učinkovitejši proizvodni procesi bodo doseženi z uvedbo novega poslovnega modela »Upravljanje podatkovnih centrov na daljavo« ter principa digitalnega dvojčka oziroma virtualizacije. Le-ta bosta zagotavljala digitalizacijo in virtualizacijo dela proizvodnje, izboljšanje učinkovitosti internih poslovnih procesov, snovno učinkovitost, manj odpada in učinkovitejšo rabo energije. Zmanjšala se bo potreba po procesni energiji, zmanjšane bodo procesne emisije (nižja poraba goriva, CO2 in drugih toplogrednih emisij).

Projekt digitalne transformacije, pridobljen na podlagi Javnega razpisa Spodbude za digitalno transformacijo MSP (P4D-C19) delno sofinancirata republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 

Digitalna transformacija podjetja NTR Inženiring d.o.o.

 

 

Razvojni oddelek NTR Inženiringa se lahko pohvali s celo vrsto inovativnih in naprednih rešitev, visokokvalitetnih produktov in uspešno izvedenih projektov:

DCIM: NADZORNI SISTEM Z INTELIGENTNIM VODENJEM

Razvoj DCIM nadzornega sistema z inteligentnim vodenjem, ki zagotavlja celovito upravljanje vodenja celotnega IT centra in vse oskrbne infrastrukture z daljinskim nadzorom in prediktivnim izračunavanjem verjetnosti odpovedi:

  • Jedrni moduli: programskega okolja za DCIM, sistema komunikacije s posameznimi napravami in sistemi, jedra sistema vključno z vsemi vmesniki do posameznih modulov, podatkovne zbirke za obdelavo podatkov in ločene zbirke za arhiviranje in analitiko, sistema obdelave in hranjenja dogodkov, uporabniškega vmesnika, sistema za komunikacijo z nadrejenimi nadzornimi sistemi, sistema spremljanja in merjenja energetske učinkovitosti, sistema sporočanja in obveščanja uporabnikov in vzdrževalcev.
  • Inteligentno vodenje:modula za komunikacijo z zunanjimi sistemi, vodenja terciarne regulacije in delovanja kot virtualne elektrarne, funkcionalnosti vodenja tehničnega hlajenja, funkcionalnosti vodenja rezervnih in alternativnih virov energije, avtomatskih periodičnih testov, modula za merjenje indeksa zdravja sistema (health index).
  • Obdelava napak: sistema obdelave dogodkov in klasifikacije napak, sistema korelacije in »root cause« analize, ekspertnega sistema s korensko analizo, generiranih napak in filtriranje podvojenih napak.
  • Servisni modul: za spremljanje in načrtovanje servisnih posegov, za diagnostiko nameščenih naprav, za servisno arhiviranje in vodenje verzij nastavitev ter programske opreme.

KONTROLA PRISTOPA DO SISTEMSKIH OMAR

Zasnova varnostih mehanizmov – kontrola dostopa do sistemskih omar:razvoj samostojnega procesorskega modula, ki bo lahko lokalno hranil podatke, potrebne za avtentikacijo in avtorizacijo dostopov in programska oprema, ki bo omogočala varno in zanesljivo parametriranje uporabnikov, ne nazadnje pa tudi prenos informacij o dostopih na DCIM programsko opremo.

SISTEM ZAPORE HLADNE CONE

Hladna topla cona: gre za koncept, kjer nad izpihom hladnega zraka med sistemskimi vrstami izgradimo zaprto hladno področje. S tem preprečimo mešanje hladnega in toplega zraka ter zagotovimo dodaten prepih pri strežnikih. Zaporo hladnega področja izvedemo z zapornimi elementi okrog sistemskih in TK omar ter z zaporo (zapiranjem) praznih področij v sistemskih in TK omarah. 

Več...

ALTERNATIVNI SISTEMI TEHNIČNEGA HLAJENJA IN IZRABA ODPADNE TOPLOTE

Posebno skrb namenjamo tudi ponovni uporabi odpadne toplote. Na objektih, kjer je to mogoče, odpadno toploto podatkovnega centra ponovno uporabimo (npr. kot dodatni vir ogrevanja poslovnih prostorov) in tako energetsko učinkovitost še izboljšamo.

Več...

DEA: VIRTUALNA ELEKTRARNA